راهنمای سایز ماکتها

external
مقیاس ماکت ماشین موتورسیکلت
1/18 24-30 سانتی متر 11-13 سانتی متر
1/24 16-21 سانتی متر ——————–
1/32 14-16 سانتی متر 7-9 سانتی متر
1/36 11-13 سانتی متر ——————–
1/43 9-11 سانتی متر ——————–
1/64 7-9 سانتی متر 6-8 سانتی متر
1/87 4-6 سانتی متر ——————–